B.Tech in IT र B.Tech in CS & AI कार्यक्रमको प्रथम वर्ष प्रथम सत्र समूहको आंशिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

08 July 2024
Download